La Liceul Economic Ro?iorii de Vede 
 Elevii au privilegiul calific?rii cerute de pia??
 
Inspectoratul ?colar Jude?ean Teleorman, n parteneriat cu Agen?ia Na?ional? a Egalit??ii de ?anse, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc?, Centrul Regional de Formare Profesional? a Adul?ilor Teleorman, Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?, Casa Corpului Didactic, Asocia?ia Civitas 2005 ?i Asocia?ia ROMFRA, a lansat la nceputul s?pt?mnii cea de-a VIII-a edi?ie a trgului de oferte de educa?ie permanent? Festivalul Na?ional al ?anselor Tale.

n acest context, la Liceul Economic Administrativ s-au desf??urat o serie de activit??i complexe de un real interes pentru numerosul public format din elevi ?i adul?i.

n prima parte a zilei s-a desf??urat Trgul de job-uri derulat n parteriat cu AJOFM Teleorman ?i ALOFM Ro?iorii de Vede ?i agen?i economici (doar patru societ??i ?i o banc? comercial? r?spunznd invita?iei, din totalul celor care-?i desf??oara activitatea pe raza municipiului) ?i prezentarea ofertei educa?ionale a liceului.

n deschidere, directoarea Crnelia Prnac a ar?tat rolul liceului n formarea tinerilor pentru a face fa?? cerin?elor pie?ei muncii ntr-o continu? transformare. Afirma?ia a fost nt?rit? de inspectorul ?colar Carmen Florescu, prin faptul c? :elevii acestui liceu au privilegiul calific?rii cerute de pia??, mai ales c? ob?in un certificat de calificare pentru tehnician nivelul III.

nceput? de Dumitru Lungu, directorul ALOFM  Ro?iorii de Vede, prezentarea rolului ?i modalit??ilor prin care AJOFM Teleorman  vine n sprijinul tinerilor absolven?i ?i al persoanelor aflate n ?omaj a fost continuat? de directorul executiv al acestei institu?ii, Mihai Murar, expunere sus?inut? de o video proiec?ie.

Prezent la acest eveniment major n via?a nv???mntului ro?iorean, deputatul Constantin Amarie a f?cut o analiz? a cerin?elor pie?ei muncii, a realit??ilor socio-economice din ?ar? ?i din Euniunea European?, ar?tnd c? f?r? o preg?tire temeinic? n timpul ?colii scad ?ansele competitivit??ii tinerilor absolven?i ntr-o pia?? concuren?ial? din ce n ce mai dominat? de speciali?ti. n Europa este nevoie de foarte mult? for?? de munc?, cu o bun? calificare, mai ales n domeniul alimenta?iei publice, a mai ar?tat deputatul Amarie.

n cea de-a doua parte a zilei s-a desf??urat lectoratul elevi p?rin?i, unde s-au dezb?tut dou? teme: Educa?ia continu? o ?ans? pentru fiecare ?i ?anse egale pentru persoanele cu handicap.

n ncheierea dialogului cu adul?ii ?i elevii veni?i din localit??ile limitrofe ?i din municipiu, prof. Cornelia Prnac a sus?inut ideea armoniz?rii legisla?iei romne?ti la cea interna?ional?, privind libertatea elevilor de a munci ?i n timpul ?colii pentru a se ntre?ine, ?i nu numai n timpul vacan?elor, m?sur? menit?, n opinia domniei sale, de a reduce abandonul ?colar.

Concluzia participan?ilor a fost una pozitiv? n privin?a acestei ac?iuni, clamndu-se chiar o repetitivitate  periodic?; o parte dintre cei n c?utarea unui loc de munc? dnd ?i un prim interviu n fa?a angajatorilor prezen?i la Trgul de job-uri de la Liceul Economic Administrativ.

Gabriel Arge?eanu
Cotidianul Presa

 

Parada portului popular 2

noiembrie 7, 2007 | Turism  |  Leave a Comment

                                                 Strada B?ltoilor

 Strada pe care ne afl?m acum este amplasat? n extremitatea sud-vestic? a municipiului. Este printre pu?inele str?zi care nu ?i-au schimbat numele din secolul al XIX-lea pn? ast?zi. Numele  actual l datoreaz? unei numeroase familii – B?ltoiu ce a avut propriet??i pe malul rului Bratcov. Unul dintre membrii acestei familii ?i-a dat via?a n b?t?liile pe care Romnia le-a purtat n  r?zboiul din 1916-1918.
Urmnd direc?ia sud-nord strada ?i are nceputul n Calea Doroban?ilor ?i se sfr?e?te la intersec?ia unde se ntlne?te cu str. Ulmilor ?i str. Bratcov.

Cu o lungime de 320 m ?i o l??ime de 11,5 m artera aceasta de circula?ie are un aspect rural neexistnd limit? ntre carosabil ?i trotuare. Spa?iul folosit pentru circula?ie este acoperit cu balast compactat n p?mnt. Pe partea stng? a str?zii sunt amplasa?i stlpi de beton armat care sus?in re?eaua electric? aerian? ?i cablurile re?elei telefonice.
Casele (ce sunt doar locuin?e individuale) poart? numere po?tale de la 1 ?i 2 pn? la 17 ?i respectiv 14. Ele sunt nconjurate de terenuri de mici dimensiuni ce constituie cur?i folosite de cei 95 locuitori (26 familii) pentru culturi de legume ?i pentru cre?terea animalelor domestice ?i a p?s?rilor ou?toare. Delimitarea celor  24 de  propriet??i se face prin garduri  ce n partea dinspre strad? sunt fie din pl?ci de beton, fie din ?ipci de lemn, fie din plase de srm? mpletit?.
Toate locuin?ele  au un singur nivel ?i sunt construite dup? deceniul ?ase al secolului al XX-lea.

 

                                         Strada Iordan B?lu??  

Administra?ia public? local?, ?innd cont de prevederile actelor normative referitoare la categorisirea drumurilor a ncadrat aceast? arter? de circula?ie n categoria a patra de str?zi, ceea ce nseamn? c? traficul  vehiculelor ?i al pietonilor este redus, ea fiind utilizat? n cea mai mare  parte a timpului doar de cei care locuiesc aici.
nceputul str?zii este la intersec?ia  cu strada  B?l?cescu,locotenent ?i dup? un parcurs de 120 m,  pe direc?ia nord-sud se  sfr?e?te la ntlnirea cu strada Constantin Dobrogeanu Ghera. L??imea  str?zii este de 12 m  din care partea carosabil? ocup?     6,3  m.
La sfr?itul secolului al XIX-lea drumul acesta s-a numit Strada Curcubeului, un nume foarte frumos care desemneaz? un fenomen optic datorat dispersiei luminii solare prin particulele de ap? aflate n  atmosfer?. n general atunci cnd ceva se compar? cu curcubeul se sugereaz? o imagine realizat? prin culori foarte pl?cute.
Din deceniul al treilea al secolului al XX-lea strada prime?te numele de Iordan B?lu?? – erou ro?iorean c?zut n b?t?liile purtate de Romnia n primul r?zboi mondial   ( 1916-1918). De altfel, la nceputul  mileniului  al treilea pe aceast? strad?  locuiesc urma?ii soldatului plecat pe front de aici. n plus, e bine s? se ?tie c? familia B?lu?? este una dintre cele mai vechi din Ro?iorii de Vede, ceea ce  explic? de ce o ntreag? zon? a ora?ului a fost cunoscut? timp de un secol sub numele de B?lu?e?ti.
Strada, cu un aspect  patriarhal, are carosabilul ?i trotuarele pietruite cu bolovani de ru, dar nu are acces la re?elele municipale de ap? potabil?, canalizare menajer? ?i canalizare pluvial?. Cablurile pentru transportul energiei electrice la gospod?riile popula?iei sunt sus?inute aerian de stlpi din beton pe care s-a fixat ulterior ?i re?eaua  cablurile telefoniei fixe locale. n spa?iile verzi de la marginea trotuarelor cresc arbori ?i arbu?ti ornamentali.
O contribu?ie agreabil? la imaginea general? a str?zii Iordan B?lu?? o au  cele 13 case ce ad?postesc 14 familii cu 43 locuitori. Toate locuin?ele sunt cu  un singur nivel ?i ele au fost construite n deceniile al ?aselea ?i al ?aptelea din  secolul al XX-lea. Ele sunt nconjurate de terenuri libere ce constituie cur?i nu prea mari pe care se cultiv? zarzavaturi , legume, vi?? de vie sau sunt planta?i pomi fructiferi . Printre ro?iorenii care  locuiesc aici mai reg?sim ?i familii care se ocup? cu cre?terea animalelor domestice ce asigur? hrana pentru gospod?rie .
Numerotarea po?tal? a imobilelor de aici este f?cut? de la nr. 1 pn? la nr. 5 pe partea estic? a str?zii ?i de la nr. 2 pn? la nr. 14 pe latura din dreapta.

                                             
                                                    Strada Belitori  

Strada Belitori apare la mijlocul secolului al XIX-lea prin stabilirea pe terenurile libere de la marginea ora?ului Ro?iorii de Vede a unor locuitori ai satului Belitori (azi comuna Troianu).
 ?i aceast? strad? este  dintre acelea c?rora nu le-a fost schimbat numele, probabil de la nfiin?are.
 Pl?cu?ele de  identificare amplasate pe strad? con?in  numele strada Belitori, dar numele vechi ?i, consider eu, cel corect este cel de Strada Belitorilor pentru c? astfel se precizeaz? cine a nfiin?at-o ?i, n acela?i timp, ne spune unde vom ajunge dac? i urm?m traseul.  
nceputul acestei str?zi, amplasat? n extremitatea sudic? a municipiului, se afl? n Calea Dun?rii. Dup? un parcurs de 800 m  pe direc?ia nord est sud vest  strada se termin? la limita municipiului prin intersectarea  cu Drumul Na?ional nr. 65 A Pite?ti Ro?iorii de Vede Turnu M?gurele. De altfel, strada este continuarea n ora?, mpreun? cu strada Mihail Kog?lniceanu ?i Calea Dun?rii, a acestui drum de interes na?ional.
L??imea str?zii este de 16 m din care partea carosabil?, acoperit? cu beton asfaltic pe suport de piatr? concasat?, este de 6, 4 m.
Strada are practic un singur trotuar, cel de pe partea stng?, partea dreapt? fiind n rambleu fa?? de un teren care a fost mult? vreme inundat de rul Bratcov ?i de apele pluviale scurse de pe dealul Ol?reasa (Il?reasa) . Din deceniul al VII-lea al secolului trecut au ap?rut totu?i cteva case pe partea dreapt? a str?zii.
n prezent pe aceast? strad? se afl? 45 de imobile din care 44 sunt locuin?e individuale cu un singur nivel, ridicate  sau ref?cute dup? anul 1950.
Imobilele sunt numerotate po?tal de la nr. 1 ?i 2 pn? la nr. 47 ?i respectiv 30. Cele 46 familii cu 159 membrii, au cur?i de dimensiuni mici mprejmuite cu garduri ce spre strad? sunt confec?ionate din pl?ci de beton prefabricate , ?ipci  de scndur? ?i f?ii de tabl?.
Dup? imobilul  cu nr. 5 strada este subtraversat?, pe sub un pod din beton, de rul Bratcov care n amonte a fost regularizat ?i i s-a amenajat un dig n anul 1976.
Re?elele aeriene de energie electric? ?i telefonie sunt amplasate pe stlpi proprii din beton ?i, respectiv, din lemn amplasa?i n cea mai mare parte pe partea din dreapta (numere cu so?).
La num?rul 19 se afl? un  stabiliment industrial cunoscut sub numele de Fabrica de Mezeluri.  Aceasta a fost nfiin?at? n anul 1950 sub numele de Fabrica de Prelucrare a C?rnii, prin na?ionalizarea Fabricii Progresul ce a apar?inut  lui N. Gavazu ?i comp.
Podul de beton care asigur?  traversarea rului Bratcov a fost reconstruit din beton n anul 1926. El se afl? la 39,394 km de Turnu M?gurele.
Urmnd aceast? strad?,pe drumul na?ional  c?tre Turnu M?gurele, dup? circa 2,5 km  vom g?si, pe partea stng?, o cetate de p?mnt din epoca  feudal?, cunoscut? sub numele de Cetatea  Cazacilor. Acest obiectiv  arheologic  este nscris pe lista na?ional? a monumentelor istorice la pozi?ia 35. A.045. n dreptul acestei cet??i  notabilit??ile locale au ntmpinat pe M.S.Regele Carol, care n iarna 1877/1878, revenind de pe frontul din Bulgaria a poposit n Ro?iorii de Vede pentru o zi ?i o noapte.
                                                   Strada Bratcov

  n Ro?iorii de Vede strada Bratcov este singura strad? care urmeaz? cursul unei ape.Ea este una din  str?zile amplasate n extremitatea sud-vestic? a municipiului, zon? unde foarte multe drumuri ?i p?streaz? numele a?a cum le-au avut n secolul al XIX-lea. n urm? cu 100 de ani,  n documente, o reg?sim sub numele de Plaiul Bratcovului.

Ast?zi pl?cu?ele de identificare poart? nscris numele de str.Bratcov, dar ntruct rul vecin se nume?te tot Bratcov ?i vechea  denumire era Plaiul Bratcovului consider c? este corect? denumirea de Strada Bratcovului.
Dup? primul r?zboi mondial edilii locali au ntocmit o documenta?ie pentru extinderea Plaiului Bratcovului ?i n aval  de Calea Doroban?ilor, pn? la intersec?ia cu strada Tudor Barbu, soldat aici urmnd a se ridica locuin?e, iar strada trebuind s? poarte  denumirea de Strada Splaiului, dup? modelul Splaiului Independen?ei din Bucure?ti. Lipsa de interes a localnicilor pentru construc?ia de locuin?e n aceast? prelungire a f?cut ca strada  s? se opreasc? la ntlnirea C?ii Doroban?ilor.
Strada este amplasat? pe malul stng al  rului Bratcov, iar imobilele,  numerotate po?tal ntre 1 ?i 31 ( cu ncepere din punctul unde str.Ulmilor se ntlne?te  cu str.  B?ltoilor), sunt amplasate pe o singur? parte (mai pu?in cele de la numerele 2 ?i 4). 
Gardurile din fundul gr?dinilor care nconjoar? cele 18 case individuale  constituie limita ora?ului, de aici ncolo aflndu-se terenurile agricole. 
Pe aceast? strad? locuiesc 17 familii, avnd 66 membri, n case cu un nivel, construite dup? anii 70 ai secolului al XX-lea. Gardurile care delimiteaz? strada de propriet??i sunt confec?ionate fie din pl?ci de beton, fie din ?ipci de lemn.
Strada are, n general, un aspect rural prin aceea c?  nu exist? trotuare ?i rigole, tot spa?iul circulat fiind acoperit cu mbr?c?minte  din balast (pietri?) compactat n p?mnt.  
Singura dotare  de infrastructur? edilitar? de care dispune aceast? strad? o reprezint? re?eaua de 220 V tensiune electric?, instalat? aerian pe stlpi din beton armat.
ntre strad? ?i rul Bratcov este amplasat un dig de p?mnt care , proiectat n anul 1974, a fost realizat pe terenurile expropriate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 48 din 31.III.1975 ?i Decretul Preziden?ial nr. 201 din 18.VI.1976, pentru diminuarea efectelor inunda?iilor.
Foarte mul?i locuitori de aici au preocup?ri agricole, lucru devedit prin depozitele pentru porumb ?i gru (p?tule) amenajate n cur?i ?i prin  preocuparea lor de a cre?te animale ?i p?s?ri care s? asigure lapte, ou? ?i carne pentru  hrana familiei ?i uneori, pentru vnzare.
                                               
                                                   Strada Brosc?riei

  Dac? dori?i s? afla?i cteva elemente de identificare despe aceast? strad? putem a v? spune c? ea este  amplasat? n partea de sud a municipiului ?i ?i datoreaz? numele faptului c? aici a existat pn? dup? 1950 un  lac n care se strngeau apele provenite din ploile de prim?var? ?i se p?strau uneori pn? iarna. Acest fapt permitea broa?telor (animale amfibii din clasa batracienilor) s? se simt? aici n largul lor.

Numele acesta ne parvine din secolul al XIX-lea ?i nu a suferit nici-o modificare pn? n anul 2000.
Strada se deruleaz? pe direc?ia est-vest ntre Calea Dun?rii ?i strada Ion Luca Caragiale avnd lungimea de 200 m ?i l??imea de 15,6 m ( din care 6,1 m sunt carosabilul).
Aceast? strad? preia apele pluviale coborte de pe str?zile ?i terasa din vestul municipiului ?i printr-un ?an? ce subtraverseaz? Calea Dun?rii le transfer? canalului amenajat pe strada Alexandru Dep?re?eanu ce are sarcina de a le scoate n afara ora?ului.
Datorit?  dimensiunilor reduse pe care le are canalul de preluare a apelor n strada Alexandru Dep?re?eanu, n situa?iile n care ploile sunt mai puternice o treime din partea carosabil? a Str?zii Brosc?riei este acoperit? cu un strat de ap? care poate atinge, n unele locuri, peste 30 cm.
Imobilele situate pe aceast? strad? sunt case de locuit individuale construite n majoritate din c?r?mid? cu un singur nivel, nconjurate de cur?i ?i gr?dini de dimensiuni reduse. Ele sunt numerotate de la 1 ?i 2 pn? la 9 ?i respectiv 10 A. Cele 10 case sunt ad?posturi pentru 16 familii cu 60 membrii.
Partea carosabil? ?i cele dou? trotuare sunt pavate cu bolovani de ru a?eza?i  pe suport de nisip. Aici g?sim re?ea aerian? pentru energia electric? cu tensiunea de 220 V pe stlpi din beton armat  monta?i n spa?iul verde al trotuarului de pe latura stng? a str?zii ?i re?ea telefonic? montat? pe aceea?i stlpi. 
Aproape paralel cu Strada Brosc?riei, la numai 20 30 m spre sud a mai existat n  sec. al XIX-lea ?i prima jum?tate a sec. al XX-lea o strad?  care lega Calea Dun?rii de Strada Vechii Ro?iori (str. I.L.Caragiale de azi). Ea se numea strada Teleasa. Aceasta dispare n timpul celui de-al doilea r?zboi mondial ( 1939 1945) ca urmare a extinderii propriet??ilor vecine pe domeniul public al ora?ului. Pe un plan al ora?ului Ro?iorii de Vede, ntocmit n anul 1950 aceast? strad? nu se mai reg?se?te.

 

                                                   Strada Buze?ti

Ne g?sim n fa?a unei str?zi situat? n zona central? a municipiului.  ?i ea se num?r? printre pu?inele artere care ?i p?streaz? denumirea a?a cum o ntlnim n documentele de la sfr?itul secolului al XIX-lea.
Numele acesta face trimitere la fra?ii Buze?ti (Stroe Postelnicu, Preda Postelnicu ?i Radu Clucerul) conduc?torii necontesta?i ai boierimii oltene care au luptat al?turi de Mihai Viteazul  ?i poate ar fi bine s? ne reamintim c? legenda poveste?te despre faptul c?  ora?ul Ro?iorii de Vede a fost nfiin?at de acest voievod romn. De altfel, nu putem s? uit?m c? la mijlocul secolului al XIX-lea Cezar Boliac scria despre Ro?iorii de Vede ca fiind  fieful   Buze?tilor ?i Kalomfire?tilor, ceea ce a influen?at desigur atribuirea acestui nume la strada pe care o analiz?m.
Strada porne?te din bd. Sfnta Vineri, derulndu-se pe direc?ia nord-sud pn? n punctul n care str. 1  Mai se ntlne?te cu str. Gala Galaction.Lungimea ei este de 480 m  iar l??imea este de 16 m.
Trotuarele care ocup? aproape  jum?tate din l??imea str?zii, de?in la limita cu carosabilul spa?ii verzi n care sunt planta?i pomi  ?i arbu?ti cu scop ornamental. Bordura care delimiteaz? trotuarul de partea carosabil?, pu?in bombat? pe axul median, constituie rigol? pentru scurgerea apelor meteorice.
Pe aceast? strad? sunt amplasate 45 de imobile, numerotate de la 1 ?i 2 pn? la 43 A ?i respectiv  26 n care sunt instalate 51 familii cu  182 locuitori.
Construc?iile ce m?rginesc strada, cu destina?ia de locuin??,  au un singur nivel ?i sunt nconjurate de cur?i ?i gr?dini mici mprejmuite,pe latura stradal?, cu garduri realizate fie din pl?ci prefabricate din beton ornat cu motive geometrice, fie confec?ionate din pl?ci de srm? mpletit? ?i fixat? pe cadre metalice, fie din ?ipci de lemn.  
Casele din apropierea intersec?iei cu strada 1 Mai au fost cump?rate mai ales, dup? anul 1989, de familii de etnie rrom? (?igani) care le-au degradat ?i p?r?sit.  
La numerele 13 ?i 16 se p?streaz? case cu elemente caracteristice arhitecturii locale din prima jum?tate a secolului trecut.
Strada este pavat?, att pe trotuare ct ?i pe partea carosabil?, cu bolovani de ru ?i dispune de alimentare cu ap? potabil? din re?eaua municipal?. Pe partea caselor cu numere pare sunt instala?i stlpi din beton armat care sus?in cablurile de distribu?ie a energiei electrice ?i cablurile re?elei telefonice.
La num?rul 2 se afl? una din intr?rile n curtea ?colii Gala Galaction cu clasele I VIII care ?i are adresa pe bulevardul  Sfnta Vineri. 
La num?rul 18 se afl? un imobil care a g?zduit n anul 1924 redac?ia ?i administra?ia unei publica?ii lunare REVISTA TUTUROR condus? de Constantin Bleescu ?i C. Albany.  
La num?rul 16 se afl? o cl?dire ce, dup? na?ionalizarea din anul 1950, este  transformat? din locuin?? n Dispensar T.B.C (la 30 decembrie 1951). Acest dispensar a func?ionat independent pn? n anul 1963 cnd cl?direa ?i curtea de 4.000 mp au fost preluate de Spitalul T.B.C. ce func?ioneaz? ?i ast?zi n afara municipiului, utiliznd cl?dirile ce au apar?inut aeroportului  militar amenajat pe islazul din vestul localit??ii.

 

Strada Badea Cr?an

 

            Este o strad? mic?, amplasat? n zona central? a ora?ului. n secolul al XIX-lea ?i prima parte a secolului al XX-lea ea s-a numit Strada Mije?tilor, dup? o familie de notabili ai ora?ului ce a locuit aici. Chiar ?i n anul 1931 printre cei 18 membri ai Consiliului Comunal al Urbei Ro?iorii de Vede reg?sim un membru  al acestei familii, pe domnul Al.Dumitrescu Mija.

            Dup? anul 1950 strada a purtat numele scriitorului Alexandru Sahia (1908-1937) ntruct acesta a fost un prozator de factur? socialist? ce a publicat prima carte din Romnia despre Uniunea Sovietic? (1935). De?i la  atribuirea numelui de Alexandru Sahia la aceast? strad? s-a ?inut cont doar de rela?ia cu Uniunea Sovietic?, trebuie s? men?ion?m c? acest om de cultur? a fost recunoscut mai ales ca pionier al filmului documentar romnesc.

            Numele actual a fost atribuit acestei str?zi prin Decizia nr. 102 din 05 aprilie 1991 a Prefecturii Jude?ului Teleorman, la cererea Prim?riei din Ro?iorii de Vede. Badea Cr?an (1849-1911) a fost  un lupt?tor pentru eliberarea na?ional? a romnilor din Transilvania. n septembrie 1877 el s-a instruit la Ro?iorii de Vede ca voluntar pentru a participa la R?zboiul de Independen?? ( 1877 1878).

            nceputul str?zii este la intersec?ia cu str. Dogeanu Nicolae lt., iar sfr?itul la str. Oituz. Ea urmeaz?  direc?ia sud vest nord est. Strada are lungimea de 170 m ?i  l??imea, m?surat? ntre  gardurile celor 11 case, de 11,7 m. Aici locuiesc 14 familii ce nsumeaz? 34 membrii.

            Locuin?ele individuale de pe str. Badea Cr?an sunt n cea mai mare parte construite din c?r?mid?, n prima jum?tate a secolului al XX-lea, ?i ref?cute n ultimii ani. Ele sunt cu un singur nivel sau cu parter plus un etaj, au garduri din pl?ci de beton prefabricate , ?ipci de lemn sau  f?ii din tabl?.  Cur?ile sunt de mici dimensiuni ?i nu cuprind gr?dini. Casele de la nr. 3 la nr.9 p?streaz? elemente arhitecturale caracteristice ora?ului de la nceputul secolului al XX-lea.

            Re?eaua de distribu?ie a energiei electrice este aerian?,  ca ?i cea telefonic?, ambele fiind amplasate pe aceia?i stlpi din beton armat monta?i  pe partea din dreapta str?zii n deceniul ?apte al secolului al XX-lea.

            Strada este pavat? cu bolovani de ru, a?eza?i pe un pat de nisip ?i dispune de racord la re?eaua de ap? potabil? ( conduct? din azbociment cu diametrul de 100 mm) ?i la canalizarea menajer? a municipiului, ambele dot?ri fiind  amplasate subteran.

            Casele au numere po?tale de la 1 ?i 2 pn? la 9 A ?i respectiv 8, fiind amplasate pe ambele laturi  ale str?zii.

            n anul 1936 n imobilul de la nr. 1 a func?ionat redac?ia ziarului independent, de informa?ii cu numele PROVINCIA al c?rui director era M.Dumitrescu.

 

 

Strada  Tudor Barbu, soldat

 

            nainte  de a purta acest nume, strada la care ne-am oprit acum s-a numit strada Popa  Buturug? n memoria celui care a permis ca pe terenul bisericii Sfnta Cruce s? se creeze un drum pe care locuitorii din strada Stegarului ?i strada  Ceau? Firic? puteau s? ajung? la rul Bratcov. De la sfr?itul  deceniului al treilea din secolul trecut strada a primit numele unuia dintre eroii  ro?ioreni ce ?i-au pierdut via?a n timpul r?zboiului pentru ntregirea neamului ( 1916-1918). A fost ales Tudor Barbu pentru a da nume acestei artere ntruct familia tn?rului erou locuia pe o strad? vecin?. Numele s?u este nscris ?i pe monumentul din curtea bisericii Sfntul Ilie aflat? la cteva sute de metri spre est fa?? de amplasamentul str?zii pe care o prezent?m.

            n anul 2000 strada Tudor Barbu, soldat ?i are obr?ia n str. Stegarului ?i se ncheie la poalele  rambleului pe care este amplasat Drumul Na?ional nr. 6 (strada Avram Iancu).

            Odat? cu amenjarea n deceniul opt al secolului al XX-lea a variantei Drumului Na?ional Nr. 6 pentru eliminarea tranzitului desf??urat prin centrul ora?ului s-a desfiin?at cap?tul vestic al str?zii Tudor Barbu, soldat astfel nct ea nu mai are acces la rul Bratcov.

            Lungimea str?zii este de 194 m iar l??imea de 8 m. Deoarce  strada a fost  folosit?  numai ca drum de acces spre ap?, iar ulterior a pierdut  ?i aceast? utilizare, fiind  blocat? spre  vest de  rambleul drumului na?ional, ea nu a stat n grija autorit??ilor locale. La pragul dintre milenii strada nu  este pavat?, ci doar acoperit?  cu pietri?. Nu sunt amenajate trotuare ?i partea carosabil? nu este  delimitat?.

            Cele ?ase case nregistrate pe strada Tudor Barbu, soldat sunt racordate doar la re?eaua de distribuie a energiei electrice prin  cabluri amplasate aerian pe stlpi din beton. n aceste case locuiesc 20 ro?ioreni constitui?i n ?ase familii. Casele sunt cu un singur nivel ?i de?in mici terenuri pentru cur?i ce asigur? spa?iul necesar depozit?rii a diverse materiale necesare gospod?riei sau cre?terii p?s?rilor ?i animalelor domestice.

             Strada are un aspect patriarhal ?i seam?n? cu uli?ele satelor din aproprierea municipiului.

 

Strada B?l?cescu, locotenent

 

            Acum ne afl?m pe  o strad? cu amplasament central.Ea s-a dezvoltat dup? anul 1812 cnd o parte din or??eni ?i vor construi case pe terenul liber al fo?tilor c?l?ra?i. Mai mult de o jum?tate de secol strada s-a numit Strada Znelor  ca urmare a faptului c? aici au locuit fete foarte frumoase. Din deceniul al treilea al secolului al XX-lea strada poart? numele unuia dintre eroii ro?ioreni ce au c?zut n luptele purtate n r?zboiul pentru ntregirea neamului ( 1916-1918). Pe pl?cu?ele ce identific? strada numele este trecut eronat sub forma Locotenent B?l?cescua?ezndu-se gradul militar naintea numelui, ceea ce contravine regulilor gramaticale de scriere a numelor proprii.

            Strada ncepe din Calea Dun?rii ?i avnd  un parcurs pe direc?ia est-vest se termin? ntr-un scuar aflat la intersec?ia cu str?zile Corl?tescu,capitan ?i M?nafilor.

            Lungimea acestei artere de circula?ie este de 640 m iar l??imea de 12,2 m. Aici sunt amplasate 60 imobile cu destina?ia de locuin?? ?i o Cas? de Rug?ciuni pentru cultul adventist de ziua a ?aptea. Strada este locuit? de 77 familii, totaliznd 255 membri. Ro?iorenii de aici  de?in case individuale cu un nivel ,ridicate nainte de 1950 ?i cteva case formate din parter ?i un etaj construite dup? anul 1970. Locuin?ele sunt nconjurate  de cur?i ?i gr?dini n care se cultiv? legume, flori ?i se  cresc animale domestice ?i p?s?ri de curte. Cur?ile sunt mprejmuite cu garduri care n partea dinspre strad? sunt realizate cel mai adesea, din ?ipci de lemn, pl?ci de beton prefabricat, plase de srm? montate pe cadre metalice ?i benzi metalice provenite din activitatea industrial? a ora?ului.

            Strada are pavaj din bolovani de ru peste care s-a turnat asfalt, re?ea de ap? potabil? apar?innd sistemului public (conduct? de azbociment cu diametrul de 100 mm) conduct? de canalizare n lungime de  500 m, re?ea electric? aerian? amplasat? pe stlpi din beton armat ( pe partea caselor cu num?r impar) ?i re?ea telefonic? aerian? sus?inut? de stlpi speciali din lemn (pe partea caselor cu num?r par).

            Strada a pierdut din locuin?ele ?i terenurile aflate la partea de nceput ca urmare a exproprierilor ?i demol?rilor ce s-au realizat pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. 406 din 11.XI.1986 (la numerele 1, 1A, 1 B ?i respectiv 2 ?i 2 A) . n locul lor s-au construit blocuri de locuin?e ce au adresa pe  Calea Dun?rii.

            La num?rul cinci de pe aceast? strad? este  amplasat? o Cas? de Rug?ciuni pentru cultul adventist de ziua a ?aptea, imobil ridicat n anul 1934. La num?rul 17 exist? casa n care a copil?rit Constantin Marinescu, autorul unor jurnale de c?l?torie, iar la nr.19 se afl? locuin?a n care ?i-a petrecut peste 20 ani Eugen Ovidiu Vlad autorul unei lucr?ri monografice despre ora?ul Ro?iorii de Vede ( 1994) ?i al prezentei.

 

 

Strada Nicolae B?lcescu

 

            Aceast? arter? de circula?ie este, al?turi de strada 1907, un drum  care s-a creat ?i s-a dezvoltat n leg?tur?  cu pia?a ora?ului. nti pia?a ?i apoi strada s-au amenajat aici la jum?tatea secolului al XIX-lea pe terenurile libere de sarcinile feudale impuse or??enilor de biserica Sfntul Spiridon Nou din Bucure?ti ncepnd cu anul 1768.

            Din acest motiv nceputul secolului al XX-lea g?se?te acest drum sub numele de  Strada Pie?ii. Dup? trei decenii strada prime?te numele de Pia?a Central? ntruct n Ro?iorii de Vede func?ionau mai multe pie?e unde se comercializau, cu am?nuntul, produse agroalimentare ( ex. Pia?a G?rii, Pia?a  Armelor, Pia?a Vezii, etc.) ?i dou? trguri periodice pentru vnzarea animalelor ?i  p?s?rilor domestice, a cerealelor en gross ?i a produselor micilor me?te?ugari.

            La nceputul anului 1948, odat? cu alte 17 artere de circula?ie, strada  Pia?a Central? ?i schimb? numele n strada Nicolae B?lcescu comemornd astfel pe marele patriot romn, publicist ?i analist istoric, politic, social ?i economic ce s-a aflat n fruntea  Revolu?iei de la 1848 din Romnia ( 1819-1852).

            Strada este relativ mic?. Ea ncepe din Strada Rahovei ?i se ncheie n strada M?r??ti. Parcursul s?u, de la sud la nord, are lungimea de 280 m ?i l??imea  de 13,2 m. Pavat? ini?ial cu bolovani de ru, la aceast? dat? str. N.B?lcescu are partea carosabil? acoperit? cu mbr?c?minte asfaltic?. La fel sunt ?i cele dou? trotuare.

            Datorit? amplas?rii n zona central? a ora?ului strada a cunoscut importante  modific?ri la construc?iile care o mobileaz? ca urmare a ac?iunilor de sistematizare ntreprinse dup? anul 1970.Astfel, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 223 din 31 mai 1972 s-au expropriat terenuri ?i s-au demolat cl?diri n vederea construirii blocurilor de locuin?e

M1  ?i M 2 , N 1  ?i N 2   ?i L1 – L6 la imobilele de la numerele 11, 13, 15, 15 B, 17,  19 A ?i 21. n anul 1973 pentru realizarea  altor blocuri de  locuin?e, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 501 din 25 august 1973 s-au expropriat ?i s-au demolat cl?dirile de la numerele 5 ?i 7. Tot n acela?i scop s-au emis ?i Decretul Consiliului de Stat nr. 409 din 12 iulie 1973 ?i apoi Decretul nr. 368 din 18 oct.1977.

            n anul 2000 pe strada Nicolae B?lcescu ?i au domiciliul  doar blocurile N1 (scara A ?i B) ?i N2 (scara A, B) ce ad?postesc 312 locuitori. Celelalte blocuri despre care am amintit mai sus ?i care s-au construit prin exproprierea unor imobile de pe  aceast? strad?, au adresa pe str.Rahovei. Toate aceste blocuri ( P + 4) ?i asigur? agentul termic din centrale termice n care apa este nc?lzit? prin cazane  ce ard combustibil lichid u?or.

            n partea nordic? a str?zii   au mai r?mas  nedemolate cteva locuin?e individuale,  8 case, ce ad?postesc 22 ro?ioreni. Ele sunt construite ( cu 1-2 excep?ii) n a doua jum?tate a secolului al XIX-lea ?i nu dispun de teren aferent (cur?i) de mare ntindere.

            Strada beneficiaz? de  utilit??ile de infrastructur? edilitar? pe care le asigur? municipalitatea> re?ea de ap? potabil? ( conduct? cu diametrul 300 mm) canalizare menajer? (pentru 230 m  liniari) re?ea de distribu?ie a energiei electrice (aerian?) ?i re?ea (subteran?) pentru telefonia fix?.

 

                                   Fund?tura   Artei

 

            Fund?tura este un drum nchis. Accesul ?i ie?irea dintr-o asemenea strad? se face doar printr-un singur loc, n cazul nostru str. Mihai Bravul.

            Fund?tura Artei este amplasat? n apropierea Sta?iei C.F.R. Ro?iori Est, n zona estic? a municipiului.

            Ea a ap?rut n prima jum?tate a secolului al XX-lea ca drum de acces la cteva case ce s-au construit pe terenuri care pn? atunci constituiau gr?dini ale imobilelor din str. Mihai Bravul ?i str. Pia?a G?rii.

            Ini?ial aceast? strad? s-a numit Fund?tura L?utarilor, ntruct prima familie ce s-a stabilit aici era constituit? din  acei muzican?i, foarte populari n ora?e, ce cntau la un instrument cu coarde ntr-un taraf.

            Din anul 1950 autorit??ile locale au primit sarcina politic? s? schimbe denumirile multor str?zi cu nume care s? se rup? de trecutul capitalist ?i care  s? creeze condi?ii pentru dezvoltarea a?a-zisei democra?ii populare. n aceste condi?ii numele  Fund?tura L?utarilor s-a schimbat n Fund?tura Artei.

            Cei care au atribuit acest nume(consilieri din  Sfatul Popular Or??enesc)  au vrut s? p?streze ideea ini?ial?  de apreciere   a l?utarilor, ntruct ?i ast?zi exist? mul?i care consider? c? meseria aceasta implic? o art? a interpret?rii unei muzici foarte apreciat? timp de peste 200 ani. Deci , cred c? aici prin art? trebuie s? n?elegem  o activitate uman? care are ca scop producerea unor valori  muzicale.

            Fund?tura Artei ?i are nceputul n str. Mihai Bravul, aproape de cap?tul estic al acesteia. Parcursul  Fund?turii Artei se deruleaz? de la sud la nord pe o lungime de 160 m. Aici sunt amplasate zece imobile cu destina?ia de locuin?e individuale. Ele sunt numerotate po?tal ntre 1 ?i 13 (numerele impare) pe partea stng? ?i ntre 2 ?i 6 (numerele pare) pe partea estic?.

            Cei 45 locuitori ce sunt nregistra?i aici sunt grupa?i n 11 familii.

            Casele sunt construite n a doua jum?tate a secolului al XX-lea ?i au  un singur nivel. Ele sunt situate pe terenuri de mici dimensiuni ce  constituie cur?i utilizate de proprietari n special pentru  depozitarea unor bunuri familiale,  ?i pentru cultivarea unor legume sau vi?? de vie. n toate  cur?ile ntlnim ?i pomi fructiferi .

            Fund?tura Artei nu a cunoscut toate binefacerile civiliza?iei. Ea nu dispune nc? de nici un element de infrastructur? caracteristic localit??ilor urbane de la finele secolului al XX-lea (pietruire, asfaltare , re?ea de  ap? potabil?, canalizare, ?.a.) Gospod?riile popula?iei sunt racordate la re?eaua de distribuire a energiei electrice( 220 V) care este amplasat? aerian pe stlpi din beton.

            Neexistnd trotuare amenajate, circula?ia vehiculelor se face n acela?i spa?iu folosit ?i de pietoni. Evacuarea apelor pluviale se realizeaz? prin rigole s?pate paralel cu limitele propriet??ilor de aici.

 

                                       Strada Petre Atanasiu, soldat

 

            n baza legisla?iei n vigoare cu privire la drumurile publice, administra?ia local? a inclus aceast? strad? n categoria a IV-a (ultima) a  drumurilor. Acest lucru nseamn? c? strada este  parcurs? de un num?r mic de vehicule ?i pietoni, ceea ce este foarte adev?rat,aceast? arter? de circula?ie  fiind utilizat? doar de cei care locuiesc aici ?i uneori de cei care domiciliaz? n str. Pastorului.

            Traficul vehiculelor ?i al pietonilor proveni?i de aici este colectat  de bd. Sfnta Vineri care l dirijeaz? fie spre centrul ora?ului, fie spre una din ie?irile c?tre Alexandria sau c?tre  comunele de la estul municipiului Ro?iorii de Vede.

            Strada Petre Atanasiu, soldat porne?te din str. Joi?a Constantin cap. ?i dup? ce parcurge 405 m pe direc?ia vest-est se opre?te la intersec?ia cu bd. Sfnta Vineri. L??imea str?zii este de 13,7 m. Din ace?tia 6,2 m sunt utiliza?i de vehicule constituind partea carosabil? delimitat? fa?? de trotuare cu borduri din beton care se constituie  ?i rigole pentru scurgerea apelor meteorice.

            Trotuarele ?i carosabilul sunt pietruite cu bolovani de ru a?eza?i pe un suport de nisip.

            Dintre dot?rile de infrastructur? edilitar? ale municipiului strada beneficiaz? de re?ea de ap? potabil? amplasat? n subteran cu tuburi de azbociment ?i re?ea de distribu?ie a energiei electrice amplasat? aerian pe stlpi din beton fixa?i n terenul ce constituie spa?iul verde al trotuarului de pe partea stng? a str?zii. Pe aceia?i stlpi sunt montate l?mpile pentru iluminatul public ?i sunt ag??ate cablurile telefoniei fixe locale.

            Numele pe care l poart? aceast? strad?  i-a fost atribuit n anii 20 ai secolului trecut pentru comemorarea unuia dintre lupt?torii ro?ioreni c?zu?i pe cmpurile de  b?t?lie din vremea r?zboiului pentru ntregirea neamului. Numele acestuia este nscris pe soclul monumentului dedicat eroilor ro?ioreni din primul R?zboi Mondial aflat pe Calea Dun?rii.

            n secolul al XIX-lea ?i primele decenii ale secolului al XX-lea acest drum public s-a numit Strada Vulturului. Nu ?tim c?rui motiv se datoreaz? acest nume, mai ales c?  pas?rea cu aceast? denumire nu este caracteristic? zonei de cmpie n care se afl? ora?ul nostru.

            Strada Petre Atanasiu, soldat g?zduie?te 149 locuitori constitui?i n 40 familii. Ei dispun de 43 case individuale amplasate pe ambele p?r?i ale str?zii. Majoritatea dintre ele sunt cu un singur nivel, dar ntlnim ?i cteva case cu parter ?i un etaj ridicate n ultimele dou? decenii ale secolului trecut de familii de ?igani care  ulterior le-au abandonat.

            Imobilele de pe acest? strad? sunt construite n a doua jum?tate a secolului al XX-lea ?i nu au un stil arhitectonic deosebit. Ele sunt amplasate n cur?i ?i dispun de gr?dini cu teren ce permite realizarea unor activit??i de gr?din?rit sau cre?tere a animalelor ?i p?s?rilor domestice.

            mprejmuirile cur?ilor, n care casele sunt amplasate ct mai aproape de strad?, delimiteaz? propriet??ile ntre ele ?i fa?? de drumul public. Spre strad? gardurile sunt realizate, mai ales, din pl?ci de beton prefabricate ?i sunt ntrerupte de por?i confec?ionate din metal.

            Numerotarea po?tal? a imobilelor de pe strada Petre Atanasiu, soldat este f?cut? ca ?i pe toate celelalte str?zi ro?iorene cu numere impare pe partea din stnga ?i cu numere pare pe partea din dreapta. Pe latura stng? a str?zii g?sim pl?cu?ele de la 1 la 29 A, iar pe latura din dreapta pl?cu?ele de la 2 la 40.

 

Strada  Agricultori  

         Amplasat? n zona sud-estic? a municipiului aceast? arter? de circula?ie este una dintre str?zile vechi ale municipiului. n timp, ea  a mai purtat ?i numele de ?tirbei Vod?, pn? n anul 1948. Numele acesta  comemora pe domnitorul ??rii Romne?ti (16 iunie 1849 17 octombrie 1853 ?i 23 septembrie 1854 12 martie 1856), implicat n Revolu?ia din anul 1848 eveniment istoric n care  ro?iorenii s-au aflat n prim plan.
         ntre anii 1948 1963 strada s-a numit Vasile Roait?. Acesta a fost  un tn?r participant la  grevele de la Atelierele Grivi?a din Bucure?ti.Despre el propaganda comunist? a sus?inut c? a fost mpu?cat n timpul reprim?rii grevei, la 16 februarie 1933, n timp ce el ac?iona sirena care chema  al?i muncitori  n sprijinul grevi?tilor.
         Actualul nume a fost atribuit n anul 1964 avndu-se n vedere c? n deceniul al VII-lea al secolului al XX-lea strada era locuit? de foarte multe familii care ?i c?tigau existen?a din cultivarea p?mntului ?i cre?terea animalelor domestice.
         Strada ncepe din intersec?ia cu str. Virogii ?i str. Gheorghe Popa , plutonier ?i se deruleaz?   pe direc?ia nord sud pn? la ntlnirea cu str.Copilescu Andrei Burcea, maior. Ea are  lungimea de 1000 m ?i  l??imea  de circa 15 m dintre care 6,6 m sunt partea carosabil?. Trotuarele ?i carosabilul sunt pavate cu bolovani de ru a?eza?i pe nisip. Strada beneficiaz? de ap? potabil? din re?eaua public? prin conducte de azbociment  cu diametrul de 100 mm. Energia electric? (220 V) este distribuit? prin re?eaua aerian? amplasat? pe stlpi de beton armat (pe partea din dreapta str?zii) pe care sunt montate l?mpile pentru iluminatul public ?i cablurile telefoniei fixe.
         Locuin?ele individuale de pe aceast? strad? au un singur nivel ?i sunt construite mai ales dup? anul 1960. Ele sunt nconjurate de cur?i ?i gr?dini nu prea mari, avnd mprejmuiri realizate cel mai adesea din pl?ci de beton ?i por?i metalice. Mai ntlnim ?i cteva mprejmuiri (garduri) din ?ipci de lemn. Cele 73 de case ad?postesc 87 familii, num?rul locuitorilor domicilia?i aici fiind  307.
         Imobilele de pe aceast? strad? sunt numerotate po?tal cu numere f?r? so?
« go backkeep looking »
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X