La Liceul Economic Ro?iorii de Vede 
 „Elevii au privilegiul calific?rii cerute de pia??”
 
Inspectoratul ?colar Jude?ean Teleorman, în parteneriat cu Agen?ia Na?ional? a Egalit??ii de ?anse, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc?, Centrul Regional de Formare Profesional? a Adul?ilor Teleorman, Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional?, Casa Corpului Didactic, Asocia?ia „Civitas 2005” ?i Asocia?ia ROMFRA, a lansat la începutul s?pt?mânii cea de-a VIII-a edi?ie a târgului de oferte de educa?ie permanent? „Festivalul Na?ional al ?anselor Tale”.

În acest context, la Liceul Economic Administrativ s-au desf??urat o serie de activit??i complexe de un real interes pentru numerosul public format din elevi ?i adul?i.

În prima parte a zilei s-a desf??urat Târgul de job-uri derulat în parteriat cu AJOFM Teleorman ?i ALOFM Ro?iorii de Vede ?i agen?i economici (doar patru societ??i ?i o banc? comercial? r?spunzând invita?iei, din totalul celor care-?i desf??oara activitatea pe raza municipiului) ?i prezentarea ofertei educa?ionale a liceului.

În deschidere, directoarea Cârnelia Pârnac a ar?tat rolul liceului în formarea tinerilor pentru a face fa?? cerin?elor pie?ei muncii într-o continu? transformare. Afirma?ia a fost înt?rit? de inspectorul ?colar Carmen Florescu, prin faptul c? :”elevii acestui liceu au privilegiul calific?rii cerute de pia??, mai ales c? ob?in un certificat de calificare pentru tehnician nivelul III”.

Început? de Dumitru Lungu, directorul ALOFM  Ro?iorii de Vede, prezentarea rolului ?i modalit??ilor prin care AJOFM Teleorman  vine în sprijinul tinerilor absolven?i ?i al persoanelor aflate în ?omaj a fost continuat? de directorul executiv al acestei institu?ii, Mihai Murar, expunere sus?inut? de o video proiec?ie.

Prezent la acest eveniment major în via?a înv???mântului ro?iorean, deputatul Constantin Amarie a f?cut o analiz? a cerin?elor pie?ei muncii, a realit??ilor socio-economice din ?ar? ?i din Euniunea European?, ar?tând c? f?r? o preg?tire temeinic? în timpul ?colii scad ?ansele competitivit??ii tinerilor absolven?i într-o pia?? concuren?ial? din ce în ce mai dominat? de speciali?ti. „În Europa este nevoie de foarte mult? for?? de munc?, cu o bun? calificare, mai ales în domeniul alimenta?iei publice”, a mai ar?tat deputatul Amarie.

În cea de-a doua parte a zilei s-a desf??urat lectoratul elevi – p?rin?i, unde s-au dezb?tut dou? teme: „Educa?ia continu? – o ?ans? pentru fiecare” ?i „?anse egale pentru persoanele cu handicap”.

În încheierea dialogului cu adul?ii ?i elevii veni?i din localit??ile limitrofe ?i din municipiu, prof. Cornelia Pârnac a sus?inut ideea armoniz?rii legisla?iei române?ti la cea interna?ional?, privind libertatea elevilor de a munci ?i în timpul ?colii pentru a se între?ine, ?i nu numai în timpul vacan?elor, m?sur? menit?, în opinia domniei sale, de a reduce abandonul ?colar.

Concluzia participan?ilor a fost una pozitiv? în privin?a acestei ac?iuni, clamându-se chiar o repetitivitate  periodic?; o parte dintre cei în c?utarea unui loc de munc? dând ?i un prim interviu în fa?a angajatorilor prezen?i la Târgul de job-uri de la Liceul Economic Administrativ.

Gabriel Arge?eanu
Cotidianul Presa

 Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X