Educa?ia formal? ?i informal? a tinerilor din municipiul Ro?iorii de Vede se realizeaz? în institu?iile de înv???mînt, cultur? ?i art?, prin mijloace de informare, comunicare ?i ac?iuni specifice.
 Scurt istoric al înv???mântului ro?iorean
    Regulamentul  ?colar elaborat în anul 1832 impunea înfiin?area la Ro?iorii de Vede  a unei  ?coli Încep?toare  cu trei clase . La 11 decembrie 1833, î?i începea  cursurile ?coala Încep?toare de Stat cu un efectiv format din 42 elevi. 
    Între 1835-1836 se construie?te un local propriu  pentru ?coal? ,iar  în 1838 devine ?coala Normal?.În anul 1859 activitatea ?colar? se reia cu dou? ?coli primare, una de fete  iar cealalt? de b?ie?i,fiecare cu câte ?ase clase. O ?coal? primar? mixt? (fete ?i b?ie?i) ia fiin?? în anul 1891.Cursurile acestei ?coli se desf??oar? într-o cas? particular? pân? în toamna lui 1914 ,când se mut?  într-o cl?dire proprie. 
  Cea mai important? ?coal? înfiin?at? în anii interbelici  a fost Gimnaziul care se transform? în Liceu Teoretic în 1924, func?ionând astfel pân? la jum?tatea deceniului ?apte.
 Din 1929 cursurile liceului se vor desf??ura într-o cl?dire nou? , construit? din contribu?ia ro?iorenilor. Între 1982-1983 la Ro?iorii de Vede ,înv???mântul pre?colar se desf??ura în opt gr?dini?e ,cel primar  ?i gimnazial în ?ase ?coli ,cel liceal în patru licee cu profil industrial, iar cel profesional în dou? ?coli  cu profil auto ,electronic ?i prelucr?tor prin a?chiere .
 În prezent ,pe raza municipiului Ro?iorii de Vede  func?ioneaz? ?ase gr?dini?e ,?ase ?coli ,patru licee ?i o ?coal? profesional? auto. Popula?ia ?colar? este format? din 9300 de elevi, din care 4640 frecventeaz? cursurile înv???mântului primar ?i gimnazial ,iar 4660 cursurile liceale ,profesional ?i postliceale.
Înv???mântul pre?colar 
La începutul anilor optzeci,  în Ro?iorii de Vede existau opt gr?dini?e ,în prezent num?rul acestora fiind de numai ?apte.
 Gr?dini?a nr.1- este ceamai veche unitate de înv???mânt prescolar din  Ro?iorii de Vede ce  dateaz? dela sfâr?itul anilor 20 ?i începutul anilor 30. În primi ani a func?ionat în cl?direa  care în prezent apar?ine Protoieriei , situat?  pe stradaN. B?lcescu, nr. 10. În 1979 este construit actualul local , pe strada M. Eminescu ,nr.21 , iar din 1980 ia fiin?? primele grupe cu program prelungi .În prezent ,Gr?dini?a  nr.1 func?ioneaz?  în ?aptegrupe (1 cre??, 1 grup? cu program prelungit ?i cinci grupe cu program normal ,cu 151 decopii ?i ?apte educatoare.
 Gr?dini?a nr.2 – a luat fiin?? la începutul deceniului lll ,într-o cl?dire care ast?zi nu mai exist? .În anul 1935 este mutat? în cl?direa  în care func?ioneaz? ?i ast?zi din imediata apropiere a ?colii “A, Dep?r??eanu”.
 Aici î?i desf??oar? activitatea trei grupe la program normal a câte 20 de copii ,îndruma?i de trei cadre didactice .
 Gr?dini?a nr.3 – a fost înfiin?a?? în 1971 , la început cu 100 de copii, petru grupe aflate  sub îndrumarea a opt cadre didactice. În prezent Gr?dini?a nr. 3 func?ioneaz?  cu trei grupe (dou? grupe cu program normal , o grup? cu program prelungit) undeî?i desf??oara activitatea 65 decopii ?i patru cadre  didactice.
 Gr?dini?a nr. 4 – a luat fiin?? în anul  1960 sub denumirea “C?minul  Elena Domna” cu patru grupe de copii ?i opt cadre didactice. Treptat num?rul de copii a fost suplimentat, ajungând în prezent la 132 (?ase grupe cu program normal ?i o grup? cu program prelungit).
 Gr?dini?a nr.5 – a fost dat? în folosin?? în primii ani ai deceniului ?apte . În acest moment ,activitatea se desf??oar? cu patru grupe de copii  la program normal ?i  patru cadre didactice.
 Gr?dini?a nr.6 – func?ioneaz? din  anul 1974; la început într-un imobil na?ionalizat de pe strada M?r??e?ti nr. 5 ,cu un efectiv format din 200 de copii ?i opt cadre didactice . Din 1983 este dat în folosin?? noul local situat  pe strada Carpa?i ,unde func?ioneaz? ?i în prezent  cu ?apte grupe a câte 20 de copii.Un an mai târziu ,în anul 1975 , î?i începe activitatea  cu 6 grupe de copii ?i ?ase cadre didactice.
 Gr?dini?a nr.7 –func?ioneaz? în prezent cu numai trei grupe de copii ,fiecare cu câte 25 de copii ?i trei educatoare.
 Toate gr?dini?ele beneficiaz?  din anul 2001 de centrale termice proprii , care ofer? confortul necesar  desf??ur?rii activit??ilor specifice în condi?ii optime.
 Înv???mântul primar ?i gimnazial 
 ?coala cu clasele l – Vlll “ Mihai Eminescu” a luat fiin?? acum aproape 170 de ani, la 11 decembrie 1833 sub denumirea de ?coala Încep?toare cu trei clase. Eforia ?coalelor îl trimite în acel an ca profesor organizator pe inimosul ardelean Alecsie Popovici, cel care a pus bazele înv???mântului de stat în Ro?iorii de Vede . În timpul revolu?iei  de la 1848, cursurile sunt suspendate, ca  din 1860-1861 ?coala s? apat? sub denumirea de ?coala Public? Primar? de B?ie?i nr.1. În anul 1894 este construit? o cl?dire nou? în care a func?ionat ?coala de B?ie?i  ?i ?coala de Fete nr. 1. Între 1955-1956  cele dou? ?coli s-au unit într-o singur? unitate  de înv???mânt. Deoarece la cutremurul  din 1977 cl?direa a fost  serios avariat?, s-a decis mutarea  ?colii în localul Liceului Teoretic nr.2, situat pe strada I.L.Caragiale nr. 4-6, unde func?ioneaz??i ast?zi. Pe 25 mai 2002, ?coala a primit numele  marelui poet na?ional Mihai Eminescu.Cl?direa dispune de 17 s?li de clas?, 5 laboratoare  dintre care unul de informatic? dotat cu 12 calculatoare, cabinet orientare ?i consiliere, cabinet perfec?ionare, sal? de sport ?i bibliotec?. Din anul 1997 ?coala beneficiaz? de central? termic? proprie, iar în 1999 cl?direa a fost complet renovat?.
 ?coala cu clasele l –Vlll “Alexandru Dep?r??eanu” se num?r? printre cele mai vechi unit??i  ?colare din Ro?iorii de Vede . A luat fiin?? în anul 1833 pe lâng? centrul spiritual  de atunci al urbei –Biserica “Sf. Spiridon Nou “, în câteva s?li închiriate  de la slugerul Al. Dep?r??eanu ?i abia peste cinci ani se reu?e?te construirea unui local propriu. La cererea fostului director Nicolae Penescu, ?coala va primi în anul 1899 numele lui Al. Dep?r??eanu,  iar mai târziu , în 1951, îi este schimbat? denumirea  în ?coala de ?apte ani  nr.2.
 În 1965 beneficiaz? de un corp nou de cl?dire ?i devine ?coala Medie nr.2. Ultimul corp de cl?dire  ad?ugat ?colii  dateaz? din anul 1972. În toamna anului 2000, ?coala ?i-a reluat vechea denumire: ?coala cu clasele I-Vlll “Al. Dep?r??eanu”. Prin grija Consiliului Local este ref?cut? instala?ia de înc?lzire ?i este instalat? (montat?) o central? termic? proprie.
 În prezent, aici î?i desf??oar? activitatea 452 de elevi, îndruma?i de 33 cadre didactice. Din anul 2000 aici func?ioneaz? ?i o ?coal? de recuperare –alfabetizare format? din copii ?i tineri din medii defavorizate în cadrul Proiectului RUTH.
 ?coala cu clasele I-Vlll “Gala Galaction”  aceast? ?coal? a fost înfiin?at? din necesitate rezolv?rii cre?terii popula?iei ?colare  la începutul anilor 60. Este dat? în folosin?? la 1 septembrie 1964 sub denumirea de ?coala General? nr. 3.Cartierul în care este amplasat? este o zon? s?rac? a ora?ulu, în care locuiesc mai multe familii de rromi . La 24 mai 1999, ?coala a primit  denumirea actual? de ?coala cu clasele I-Vlll “Gala Galaction”, dup? numele marelui scriitor teleorm?nean ,originar din comuna Dide?ti.
 În prezent aici î?i desf??oar? activitate  615 elevi , din care 246  la înv???mânt primar ?i 369 la cel gimnazial.Tot în cadrul ?colii func?ioneaz? dou? clase  ale ?colii  profesionale  de ucenici cu un efectiv de 44 de elevi. Situa?ia ?colar? a elevilor este în general bun?, procentul de promovabilitate situându-se la 94%. Pe lâng? studiul disciplinelor fundamentale, un loc important în activitatea instructiv-educativ? îl ocup? studiul limbilor moderne, al informaticii ?i al disciplinelor cu caracter economic. ?coala  cu clasele I- Vlll Nr.4  ?i-a deschis por?ile la data de 15 septembrie 1970.Majoritatea cadrelor didactice ?i a celor 456 de elevi proveneau de la Liceul Industrial nr.1.O perioad? func?ioneaz? sub denumirea de ?coala general? de zece ani  nr.6. De la  1 septembrie 1979 aoare sub titulatura  de ?coala general? de 8opt clase nr.4. Localul ?colii dispune de 16 s?li de clas?, 3 laboratoare, 2 ateliere, 4 cabinete (limba român?, istorie, geografie, infornatic?), bibliotec? ?i cabinet medical . Efectivele ?colii sunt formate din 559 de elevi , afla?i sub îndrumarea celor 39 de cadre didactice.
 Cu sprijin financiar din partea Consiliului Local, în anul 2001 este dat? în folosin?? centrala termic? proprie.
 De-a lungul anilor, rezultatele ?colare ob?inute s-au concretizat în peste 40 de premii la diverse concursuri na?ionale. În 2001-2002 procentul de promovabilitate s-a situat la 94%. Ca dovad? a bunei preg?tiri, majoritatea absolven?ilor ?colii Nr. 4 au fost intagra?i  în înv???mântul liceal ?i profesional.
 ?coala cu clasele I-Vlll Nr.5 a fost dat? în folosin?? în anul 1914. Localul ?colii dispunea la început de numai dou? s?li de clas? ?i o cancelarie în care î?i desf??oar? activitatea clasele primare sub conducerea  a doi înv???tori .În anul 1970 au mai fost construite înc?  dou? s?li de clas? ?i un hol, iar în incinta ?colii alte dou? s?li destinate  gr?dini?ei de copii. Pân? în anul 1992 unitatea  a func?ionat  cu clase  paralele ?i un efectiv format din 156 de elevi. În prezent, ?coala func?ioneaz? cu numai cinci  clase  ?i  84 de elevi îndruma?i de cinci cadre didactice. Activitatea  instructiv – educativ? cuprinde  pe lâng? celelalte discipline ?i studiul limbilor str?ine – limba englez? în trunchiul comun ?i limba englez? op?ional. Baza material? a unit??iieste s?rac?, îns?, din anul 2001, cu sprijinul Consiliului Local, s-a reu?it racordarea ?colii la re?eaua public? de furnizare  a apei potabile ?i canal, urmând s? beneficieze ?i de înc?lzire central? prin punerea în func?iune a unei centrale termice proprii.
 ?coala cu clasele I-Vlll “Zaharia Stancu ?i-a început activitatea la 16 septambrie 1979,  cu un colectiv didactic format din 9 înv???tori ?i 19 profesori, sub titulatura de ?coala General?  Nr. 6, Ro?iorii de Vede.  ?coala dispune de 17 s?li de clas? (matematic?, istorie, perfec?ionare) la care se adaug? un cabinet de informatic?, sal? de sport  ?i bibliotec?. Efectivele de elevi au urmat un curs ascendent, de la 519 în anul 1979 la 1276 în 1989. În prezent, num?rul elevilor a sc?zut ,ajungând la 646 ,iar colectivul didactic este format din 12 înv???tori, 36 profesori ?i un maistru – instructor.În anul 2001, cu efortul financiar al Consiliului Local  a fost ref?cut acoperi?ul ?i a fost pus? în func?iune centrala termic? proprie. De-a lungul anilor, ?coala a înregistrat numeroase rezultate notabile la diverse concursuri na?ionale ?i aici amintim cele cinci premii ob?inute la olimpiadele pe discipline, un premiu I la Campionatul na?ional de atletism ?i alte patru premii înscrise  în palmaresul echipei de minibaschet –fete. Pe 5 octombrie 2002, cu ocazia Centenarului “Zaharia Stancu”, ?coala a primit  numele marelui scriitor teleorm?nean. 
  Înv???mântul profesional 
  ?coala Profesioanal? Auto a luat fiin?? în anul 1964 într-un local destinat pu?c?riei. Timp de 4 ani a func?ionat  la ?coala de mai?tri, dup? care a fost transformat? în ?coal? profesional auto. Activitatea se desf??oar? în 12 s?li de clas? ?i 5 ateliere. ?coala Profesional? Auto are un efectiv format din 576 de elevi, ce se preg?tesc în urm?toarele meserii: mecanic auto, tinichigiu – vopsitor auto ?i electrician auto.
 În prezent, aici func?ioneaz? 22 de clase la specializ?rile: mecanici auto ?i electricieni auto ( 8 clase de anul I ),  mecanici auto ( 7 clase  de anul ll ) ?i mecanici auto ( 7 clase de anul lll ). Colectivul didactic este format din 30 de profesori ?i 25 de mai?tri.
 ?coala dispune de 10 s?li de clas?,  laboratoare ( român? – istorie, automobile, informatic?, religie, matematic?- biologie),  12 ateliere  de instruire  practic?, un parc auto dotat cu 10 autocamioane, 5 autoturisme Dacia, c?min cu 160 de locuri, cantin? cu 80 de locuri  pe serie  ?i o baz? sprtiv? ( teren de handbal, baschet, volei, tenis de câmp ?i fotbal).  Absolven?ii ?colii Profesionale Auto  au o dubl? calificare: mecanici auto ?i ?oferi profesioni?ti, categoriile B,C, iar din anul ?colar 2002 –2003 a fost înfiin?at? ?i o clas?  de electricieni auto.  
  Înv???mântul liceal 
 Colegiul Na?ional “ Anastasescu “ la 15 octombrie 1919 lua fiin?? ca Gimnaziu Teoretic. Din 1924-1925 func?ioneaz? ca Liceu  Teoretic de B?ie?i, în 1928 absolvind prima promo?ie de elevi. Din 1925 cu concursul material al fra?ilor Anastasescu ?i al elevilor ce pl?tesc o tax? de contribu?ie în valoare de 2000 de lei, se ridic? între anii 1928 –1931 un nou local ce se inaugureaz? la 4 ianuarie 1932 (corpul A). Din 1943 ?i pân? în prezent ?coala a func?ionat  pe structur? liceal?, iar între 1948 –1970  pe cicluri complete, de la clasa I pân? la clasele a Xl-a ?i a Xll-a. În 1964 este dat în folosin?? un nou corp de cl?dire (corpul B). Din 1990-1991 liceul î?i reia vechea denumire de Liceu Teoretic “Anastasescu ”. Pân? în 2000 devine Colegiul Na?ional “Anastasescu“. Efectivele liceului num?r? 1028 de elevi, la urm?toarele specializ?ri: profil uman, istorie –?tiin?e sociale ?i filologie – 11 clase; profil real, matematic? –fizic?, chimie –biologie, matematic? – informatic? ?i sport –27 de clase; Gimnaziu – cls. A V- a ?i a Vl-a  – dou? clase. 
  Corpul profesoral este format din 62 de cadre didactice. Cl?dirile dispun de 39 s?li de clas?, 10 cabinete, 3 laboratoare, 2 cabinete informatic? dotate cu 45  calculatoare, sal? de sport, internat, cantin? ?i bibliotec?. Procentul de promovabilitate  este de peste 98 % , Colegiul fiind unul dintre liceele de prestigiu ale ora?ului ?i jude?ului Teleorman.
 Grupul ?colar Agroindustrial a luat fiin?? în 1905, fiind prima ?coal? de meserii  din ora? ce preg?tea elevii în meseriile de l?c?tu?, fierar, tâmplar, etc. Din 1936 a func?ionat ca Gimnaziu Industrial de B?ie?i, iar în 1947 devine Liceu Industrial . În 1948 unitatea se transform? în ?coal? profesional?, unde sunt preg?ti?i mecanici agricoli. În 1974 devine Liceu Agroindustrial preg?tind elevii în meserii specifice agriculturii, industriei alimentare  ?i transporturilor. În prezent func?ioneaz? ca Grup ?colar Agroindustrial ?i preg?te?te, prin ?coala profesional?, muncitori califica?i în meseriile: mecanic agricol, electrician auto electromecanic; la înv???mântul liceal: tehnicieni agricoli, mecanici ?i electrotehni?ti. ?coala are un efectiv format din 850 de elevi ?i un colectiv didactic de 60 de cadre. Baza material? este compus? din 17 s?li de clase, 4 laboratoare ( fizic?, chimie, biologie, informatic? ), 3 cabinete, 7 ateliere, hal? de ma?ini agricole cu 4 tractoare. Unitatea mai dispune de cantin? ?i internat. De-a lungul timpului elevii care au participat la concursurile ?colare ?i pe meserii au ob?inut numeroase premii întâi ( fazele jude?ene)  ?i s-au evidentiat ?i în cadrul competi?iilor sportive la care au ob?inut locuri frunta?e – tenis de mas? ( proba dublu b?ie?i), atletism ( fete), fotbal .
 În ultimii ani la Grupul ?colar Agroindustrial s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 94%, majoritatea absolven?ilor s?i orientându-se c?tre produc?ie.   Liceul Economic din anul 1966 func?ioneaz? cu trei clase pe lâng? Liceul
 “ Anastasescu “. În 1968 a început construc?ia actualului local . Liceul preg?te?te cadre economice pentru ora? ?i localit??ile limitrofe .
 Cei 810 elevi se preg?tesc la urm?toarele specializ?ri: profil real              (matematic? – informatic?)  – 4 clase ; profil Servicii ( tehnician în activit??i financiare ?i comerciale) –18 clase ; administra?ie public? –4 clase ; tehnician în administra?ie public? – 4 clase; liceu, curs seral, profil servicii ( tehnician în administra?ia public?)  – 1 clas? ; ?coala profesional, profil alimenta?ie public? ( turism ?i activit??i conexe)  – 1 clas? ( specializarea osp?tar vânz?tor ).
 Colectivul didactic este format din 39 de cadre. 
  Baza material? cuprinde 14 s?li de clas?, 2 laboratoare  informatic?, laboratoare de fizic?, chimie, 3 laboratoare de specialitate, sal? de sport, cabinet medical, bibliotec?. În primii doi ani de liceu elevii studiaz?  acelea?i discipline, clasa a Xl –a ?i a Xll –a fiind de specializare. În cei 35 de ani de activitate, liceul se mândre?te cu peste 10.000 de absolven?i, care  în prezent ocup? diferite func?ii importante în conducerea  unor societ??i în cadrul c?rora î?i desf??oar? activitatea. 
  Colegiul Tehnic “ Anghel  Saligny”  ?i-a început activitatea la 1 septembrie 1971 prin înfiin?area a dou? clase  de ?coal? profesional?, urmate imediat de o clas? de liceu industrial CFR. În 1988 se mut? într-un local propriu (internatul Liceului nr. 2 ), an în care oferta educa?ional? se diversific?, realizându-se prima clas? cu profil electromecanic. În 1991 se formeaz? prima clas?  cu profil informatic, iar în 1992 se înfiin?eaz? ?coala Postliceal? de informatic?.  La 1 septembrie 2000  liceul va lua denumirea de Grup ?colar “A. Saligny “, iar în 2001 î?i ia titulatura  de Colegiul Tehnic       “Anghel Saligny”. Baza material? cuprinde 2 laboratoare de informatic? dotate cu 30 de calculatoare, laborator electrotehnic?, cabinet mecanic?,  laboratoare de fizic?,  chimie, biologie, geografie, orientare ?i consiliere, sal? de sport ?i bibliotec?.
       Efectivele ?colii num?r? 1314 elevi din care 810 la înv???mânt  liceal de zi, 171  la înv???mântul liceal seral,  223 la ?coala profesional?, 110 la ?coala postliceal? ?i un colectiv didactic format din 66 de cadre. În cadrul Colegiului se desf??oar? ?i cursuri dereconversie profesional? pentru adul?i în vederea preg?tirii lor, în specializ?rile: operator calculator, lucr?ri publice, confec?ii textile. Printr-o colaborare cu Universitatea “Valahia “ din Târgovi?te  seasigur? perfec?ionarea cadrelor didactice în domeniul informaticii prin cursuri postuniversitare de reconversie preofesional?. Majoritatea absolven?ilor de aici se orienteaz? c?tre produc?ie în procent de 47 % sau urmeaz? cursurile înv???mântului superior, postliceal ?i profesional.  

 Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X