BISERICI

noiembrie 7, 2006 | Leave a Comment

 R?d?cinile cre?tinismului la poporul român ?i mai ales pe meleagurile ro?iorene sunt mai vechi chiar decât limba român?, pentru c? cei sosi?i aici din Dacia Traian? erau familiariza?i cu adev?rurile acestei religii.
În ?ara „Deliormanului” a existat o intens? via?? cre?tin?, dovad? fiind num?rul mare al preo?ilor ?i al diaconilor, dar ?i evolu?ia numeric? ?i arhitectural? a l?ca?elor de cult , dar ?i evolu?ia numeric? ?i arhitectural? a l?ca?elor de cult. 
 În municipiul Ro?iorii de Vede, Protoieria func?ioneaz? (cu unele întreruperi) din anul 1768. În prezent, cuprinde 63 de parohii, iar din 2001 fiin?eaz? într-un nou sediu. Dup? ce mo?ia ora?ului a fost d?ruit? de domnitorul Alexandru Vod? Ghica mân?stirii bucure?tene, prima biseric? ridicat? a fost Sfântul Teodor. Biserica veche din lemn a fost în?l?at? la 1786 de Tudor Postelnicu. La 1818, biserica este reconstruit? de alexandru Dep?r??eanu. L?ca?ul este p?storit în prezent de preotul protoiereu Ilie Vi?an.
Recens?mântul popula?iei din anul 1810 arat? c? din cele 171 de biserici existente în Teleorman, în Ro?iorii de Vede se aflau 6. Printre acestea se num?r? biserica Sfântul Ilie (strada IL Caragiale, nr.149), ctitorie a familiei vistierului Andrei Tudor , actuala biseric? fiind ridicat? în 1833 pe locul altui l?ca? sfânt. Biserica este slujit? de preotul paroh Nicu Iulian Nistor.
Construirea Bisericii Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena ( str. Republicii nr. 21) a fost început? în 1832 de c?tre v?duva serdarului Marin Butculescu. În curtea bisericii, cunoscut? ?i sub numele de „Serd?reasa” ,a func?ionat mult? vreme o ?coal?. Preotul paroh al acestui l?ca? de cult este Emil Laz?r.
Biserica Sfânta Cuvioas? Paraschiva ( str Sf. Vineri nr. 47) a fost ridicat? în 1836 pe locul unei biserici vechi din lemn. Ctitorul bisericii este slujerul Sandu Dep?r??eanu. Biserica este p?storit? de preotul paroh Mircea Sandu.
Printre cele mai vechi l?ca?uri de cult se afl? ?i Biserica Adormirea Maicii Domnului (strada Ana Ip?tescu, nr.11) al c?rei an de construc?ie nu este cunoscut. În 1836 a fost recl?dit? de slujerul Sandu Dep?r??eanu. Pictura este realizat? în stil renascentist-realist. Biserica este slujit? de preotul paroh Emil Cristea .
Biserica Sfântul Ioan Botez?torul (strada Mihai Eminescu, nr.12) a fost ridicat? în 1845 de ctitorul Laz?r Dumitru. Interiorul bisericii este pictat în stil realist, preot paroh fiind Emilian Tric?.
Situat? pe strada Avram Iancu, nr.5, Biserica Sfânta Cruce a fost construit? în anul 1849, fiind ctitorit? de familia paharnicului Alexandru Dep?r??eanu. P?r?sit? în perioada 1940-1970, biserica este renovat? în 1975. Biserica  Sfânta Cruce este  ast?zi p?storit? de preotul Florin Pu?c?.
Biserica Sfântul Spiridon ( B.dul Sf Vineri, nr. 103) a fost ridicat? la începutul secolului al XVIII-lea, avându-l drept ctitor pe vornicul ?erban Cantacuzino, al c?rui nume este men?ionat în chirilic? pe pisania de piatr?. P?r?sit? în a doua jum?tate a secolului XX, biserica a fost din nou târnosit? în 1999. Preot paroh este în prezent Petre Mitrache.
Cea mai veche ?i mai important? biseric? din punct de vedere arhitectural este Biserica Sf. Dumitru din Co?oteni, ctitorie ( dup? tradi?ie) a lui Negru Vod?. Înfiin?at? în 1647, biserica a fost ref?cut? de Matei Basarab care o adaug? pe lista propriilor ctitorii. În prezent  sfântul loca? se afl? într-un amplu program de restructurare.
Peste 98 % dintre locuitorii municipiului Ro?iorii de Vede apar?in bisericii cre?tin-ortodoxe care, pe lâng? rolul social deosebit de important a constituit ?i un factor cultural de mare însemn?tate, dou? procente reprezentând alte 12 culte religioase .

 Name (necesar)

Email (necesar)

Website

Speak your mind

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X